Ποιοί είμαστε

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (website) https://taiko.gr/ είναι ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο  «TAIKO HANDMADE AND MORE» και ΑΦΜ 075408800.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζει διάφορους λόγους, για τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων και τους όρους της συμβατικής μας σχέσης.Με την είσοδό του στο site, ο Χρήστης συναινεί στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η συλλογή αυτή λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στο πλαίσιο παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εταιρείας μας και ιδίως σκοπεί :

α) στη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων/ υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων.

β) στη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο,
γ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα /υπηρεσίες μας,

δ) στην αποστολή, με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα, διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα /υπηρεσίες της Εταιρείας.

ε) στην έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση προϊόντων/ υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα /υπηρεσίες μας.

2. Διευκρινίζεται, πως ο Πελάτης είναι αναγκαίο να δηλώσει τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ, που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας (“ταμείο”) / “καλάθι”. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρεία, συνιστούν υποχρέωση του Πελάτη από το νόμο. Είναι πιθανό, ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία ,να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία, ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

3.Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψηλής προτεραιότητας για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση του συστήματος TSL1= Transport Layer Security για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο,που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας επιβλέπονται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιούνται με τα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Από προεπιλογή, ορισμένα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην τιμολόγηση, την παράδοση και τις άλλες δραστηριότητες, που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραγγελιών σας, έχουν πρόσβαση σε τμήματα της βάσης δεδομένων μας, που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ξένων πιστωτικών καρτών και η απάτη πιστωτικών καρτών είναι σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην εμφάνιση μιας τέτοιας περίπτωσης, εμείς θα δώσουμε πλήρη υποστήριξη και θα παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, αν αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές μας αρχές ή άλλους επίσημους φορείς, που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια.

  1. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται, προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός, για τον οποίο τα συλλέξαμε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκτός και εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία. Γενικά, αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Εταιρεία μας ή για όσο υφίσταται συμβατική σχέση μεταξύ μας.

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα,προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.
Για τα newsletters, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό την αποστολή από εμάς ενημερωτικών δελτίων, προωθητικού υλικού, στοχευμένων διαφημίσεων και ερευνών αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών, αποθηκεύονται από εμάς, μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μας ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίσουμε την άμεση διαγραφή των πληροφοριών σας από τη σχετική λίστα.

5. Ο Πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

το δικαίωμα πρόσβασης (να μάθει ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους),

– το δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων),

– το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τη χρήση του ιστοτόπου),

– το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

– το δικαίωμα φορητότητας (να λάβει ο ΠΕΛΑΤΗΣ τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος πιθανόν είναι να οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης του ΠΕΛΑΤΗ και σε μη παροχή υπηρεσιών από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν), καθώς πιθανόν να μην λειτουργεί η υπηρεσία χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ / ΕΠΔΧ του ΠΕΛΑΤΗ (υποκειμένου των δεδομένων).

5.1 Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον ΠΕΛΑΤΗ, με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@taiko.gr, εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρεία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

5.2. Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρεία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ COOKIES

Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τον τρόπο χρήσης cookies επί του ιστοτόπου μας. Το παρόν σημείωμα λειτουργεί συμπληρωματικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων του ιστοτόπου μας.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή. Η όποια τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή, που ανακοινώνεται άμεσα στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Συνιστάται να ελέγχετε την συγκεκριμένη σελίδα κατά καιρούς, ώστε να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με τις συντελεσθείσες αλλαγές.

  • Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών τεμαχίων πληροφοριών. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, όταν ο ιστότοπος έχει φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookie μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να κάνει τον ιστότοπο πιο ασφαλή, να παρέχει καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοεί πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύει τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

  • Πώς χρησιμοποιούμε cookies;

Όπως τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα και ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου και τρίτου cookies για πολλούς σκοπούς. Τα cookies πρώτου μέρους είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο δικτυακός τόπος με το σωστό τρόπο και δε συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας, χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εκτελείται ο ιστότοπος, για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχοντας σχετικές διαφημίσεις και παρέχοντας όλο και καλύτερη και βελτιωμένη την εμπειρία των χρηστών και να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

  • Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Επιτρέπουν τη διατήρηση των συνόδων των χρηστών και την αποφυγή οποιωνδήποτε απειλών για την ασφάλεια. Δε συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να τα ελέγξετε με ασφάλεια.

Στατιστικά στοιχεία: Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, τις σελίδες του ιστοτόπου που έχουν επισκεφθεί, την πηγή της επίσκεψης κλπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε, πόσο καλά εκτελείται ο ιστότοπος και που χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ: Ο ιστότοπός μας μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας παρουσιάζουμε, ώστε να έχουν νόημα σε εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους παρόχους διαφημίσεων τρίτου μέρους, για να προβάλλουν διαφημίσεις και σε άλλους ιστοτόπους του προγράμματος περιήγησης.

Λειτουργικό: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου, όπως τα βίντεο ή την κοινή χρήση περιεχομένου στον ιστότοπο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Προτιμήσεις: Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις περιήγησης, όπως τις προτιμήσεις γλώσσας, έτσι ώστε να έχετε μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική εμπειρία στις μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις cookies;

Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσα από την περίοδο περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα “Privacy & Cookies Policy” στην οθόνη σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά την ειδοποίηση συγκατάθεσης, επιτρέποντάς σας να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε πλήρως τη συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για τον αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies, που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε / διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε το wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, www.allaboutcookies.org.